Usługi szkoleniowe

Usługi szkoleniowe 2021-03-09T22:30:18+00:00

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU   

Tel. 691 930 503

Szanowni Państwo,

Oferujemy nadzorowanie poprawnego funkcjonowania firmy w zakresie BHP i ppoż oraz realizację zadań z ww. obszarów, zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz z wymaganiami firmy m.in.:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz sporządzanie z w/w obszarów sprawozdań
  i raportów,
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji BHP m.in. procedury, instrukcje, analizy stanu BHP, itp.,
 • Przeprowadzanie oceny i aktualizacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Przeprowadzanie kontroli stanowisk pracy pod kątem BHP oraz tworzenie instrukcji stanowiskowych,
 • Udział w przygotowywaniu programów szkoleń bhp oraz prowadzenie szkoleń wstępnych
  i okresowych bhp,
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, wdrożenie działań zapobiegawczych oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej,
 • Organizacja i nadzór nad badaniami czynników szkodliwych dla zdrowia i kartami charakterystyki,
 • Współpraca z odpowiednimi służbami państwowymi, reprezentowanie firmy przed zewnętrznymi organami kontroli,
 • Wsparcie merytoryczne dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie BHP,
 • Współuczestnictwo w przygotowaniu/aktualizacji kierunków rozwoju systemu BHP w firmie,
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań BHP zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy oraz działań kształtujących właściwą postawę pracowników i propagujących kulturę bezpieczeństwa
  w pracy,
 • Tworzenie i aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Organizacja przeglądów gaśnic i hydrantów,
 • Gospodarka odpadami – prowadzenie ewidencji odpadowej w systemie BDO,
 • Organizacja odbioru odpadów,
 • Pomoc i uczestnictwo przy składaniu sprawozdań GUS, PIS, KOBIZE, BDO,
 • Nadzór nad gospodarowaniem chemikaliami zgodnie z REACH i przepisami krajowymi,
 • Prowadzenie akt osobowych.

Działamy kompleksowo na terenie Przemyśla i okolic zapewniając rzetelną i profesjonalną obsługę, dlatego jeśli powyższa oferta Państwa  zainteresuje zapraszamy  do kontaktu i współpracy.

Z poważaniem,

Katarzyna Andrusiewicz

Główny Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Ochrony Środowiska

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej